Om Forsby Kvarn

Forsby KvarnForsby i Simtuna socken har sedan långt tillbaka i tiden varit ett centrum med en rad för landsbygden typiska småindustrier som kvarnar, sågverk, tegelbruk mejeri och bryggeri. Förutsättningarna för detta var Örsundaån och forsarna i dess lopp genom Forsby. På grund av sin betydelse som landsbygdscentrum och den bevarade fysiska miljön ingår Forsby och utgör del av ett område av riksintresse för kulturmiljövården (K 48 Fjärdhundra- bygden).Sedan många år tillbaka har all industriell verksamhet i Forsby upphört och kvar finns idag en rad byggnader och bebyggelsemiljöer som vittnar om en gången storhetstid, präglad av idogt arbete, sjudande liv och rörelse till och från Forsby.Kvarnmästarbostad

En av de märkligare och mera välbevarade miljöerna i byn är en av de båda kvarnarna med damm, kvarnbyggnad och kvarnmästarbostad med flankerande timrad uthuslänga.
Karl-Johan Eklund, fd länsantikvarie