Restaurering av kvarnens tak

Restaureringen av kvarnen

Vi startade detta projekt med en variant på ett känt citat av Gustav Fröding:
”Snus är snus och strunt är strunt, om än i gyllene dosor, men musik i en sprucken kvarn är ändå alltid musik. …”

Att kvarnen bevaras har ett betydande kultur- och lokalhistoriskt värde som det inslag i åmiljön den nu utgör. Genom att bevara kvarnbyggnaden och göra den tillgänglig för en allmänhet hålls landsbygden levande och attraktiv. Parallellt med det konstnärliga utvecklandet av en musikscen i kvarnen arbetar vi därför på lång sikt för en restaurering av byggnaden.

Länsstyrelsen beviljade år 2004 30.000 kr till en programhandling för Forsby Kvarn, som utförts av Eva Ranta-Eskola på Werket Arkitekter AB.

I oktober 2006 påbörjades en renovering av taket, med stöd från länsstyrelsens kulturenhet. Drygt en tredjedel av yttertaket har renoverats så att kvarnbyggnaden står bättre rustad mot framtida regn och snö…

Konsertsalen sedd från läktaren

Med stöd från länsstyrelsens enhet för landsbygdsutveckling genomgick konsertsalen en förvandling under sommaren 2007 då delar av innertak togs bort. 2/3 av salen är numera öppen upp till nock! Detta ger en fantastisk rymd, som också förbättrat akustiken. En scen har införskaffats, liksom bekväma stolar vilket ger publiken en skönare musikupplevelse.

 

Skorstenen

Skorstenen är ett landmärke för omgivningen. Den byggdes år 1900 då ångmaskin installerades. Eftersom kvarnen stått overksam i ett par decennier hade skorstenen fått sprickbildningar i fogar och tegel på grund av frost.

Under våren 2009 har, med stöd från Kungliga Patriotiska Sällskapet, den övre delen som var mest skadad plockats ner med 6m. Skorstenen är nu plåtskodd, och om än inte lika reslig så är den fortfarande ett landmärke.

plåtskodd skorsten

Med stöd från länstyrelsens Kulturmiljö- och Landsbygdsenhet har de resterande två tredjedelarna av yttertaket restaurerats under hösten 2009..

trasigttvättat tegel

Det gamla spåntaket har klätts med oljad masonit. Ny läkt bär upp de gamla tegelpannorna som högtrycktvättats.

sparpa knänLelleränndal

Plåtarbetet har varit omfattande: Taket har fått nya ränndalar, hängrännor och stuprör med skarpa knän…
Stöd från Länsstyrelsen Uppsala Län:
Programhandling 2004 Kulturmiljöenheten
Yttertak 2006 Kulturmiljöenheten
Innertak 2007 Landsbygdsenheten
Yttertak 2009 Kulturmiljö- och Landsbygdsenheten